Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorอัญญา ขันธวิทย์
Titleการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์
Imprint กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript lx, 899 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม + ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)

CONTENT

การลงทุนและความเสี่ยง -- มูลค่าความเสี่ยง -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์พื้นฐาน -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของตราสารหนี้ -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของออปชัน -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของออปชันที่มีโครงสร้างซับซ้อน -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ -- เทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์โดยวิธีมอนติคาโล -- การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งชี้โดยนัยจากราคาตลาดออปชัน -- ความคลาดเคลื่อนของการวัดมูลค่าความเสี่ยง -- การทดสอบคุณภาพของตัวแบบจำลอง ซึ่งใช้วิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ -- กลยุทธ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ -- เทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ -- พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในประเทศไทย -- มาตรวัดความเสี่ยง -- การแจกแจงกลุ่มอิลิปติคอล


การลงทุน -- การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ risk management

LOCATIONCALL#STATUS
Sasin Library332.632 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Sasin Library332.632 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Economics Library332.6 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Economics Library332.6 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Economics Library332.6 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Economics Library332.6 อ531ก 2547CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6 อ531กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6 อ531กCHECK SHELVES
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)332.6 อ531กLIB USE ONLY
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)332.6 อ531กLIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram