Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวราหุทิศเทศนา และมงคลสุตตเทศนา
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก, 2500
Descript 129 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

CONTENT

คำแปลฉายาบัตร [พระภิกษุภัทสาโร] -- มาตาปิตุปัฏฐานธรรมเทศนา ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดมกุฎกษัตริยาราม -- อริยสัจจธรรม ; โลกธรรม 8 ; ธรรมก้าวล่วงทุกข -- ขันติกถา ของ พระเมธาธรรมรส วัดราชประดิษฐ์ฯ -- มงคลสูตร / สามเณรอนุปิยวฑฺโฒ วัดราชประดิษฐ์ฯ -- การไม่คบคนพาล-การคบบัณฑิต-การบูชาผู้ที่ควรบูชา -- การอยู่ในประเทศถิ่นฐานอันสมควร-ความเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้แล้วในเบื้องต้น-การตั้งตนไว้ชอบ -- ความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก-ศิลปะหรือผู้มีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด-มีวินัยศึกษาดีแล้ว-มีวาจาเป็นสุภาษิต -- การบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา-การสงเคราะห์บุตร-การสงเคราะห์ภรรยา-การงานที่ไม่คั่งค้าง -- การให้ทาน-การประพฤติธรรม-การสงเคราะห์ญาติ-การทำการงานที่ไม่มีโทษ -- การงดเว้นจากบาป-ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา-ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย -- ความเคารพผู้ที่ควรเคารพ-ความประพฤติถ่อมตน-ความยินดีด้วยของที่มีอยู่แห่งตน-ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตน-การฟังธรรมตามกาลตามสมัย -- ความอดทนและความเป็นผู้ว่าง่าย-การเห็นสมณะทั้งหลาย-การสนทนาธรรมตามกาล -- ตปะ-พรหมจรรย์-ความเห็นอริยสัจจ์-ความทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน -- จิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว-ไม่หวั่นไหว-ไม่เศร้าโศก-ปราศจากกิเลสดังธุลี-เกษมสำราญ -- สรุปมงคล 38 ประการ -- ตายแล้วไปไหน


เทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ล. วราห์ กุญชร) พระยา ธรรมเทศนา บิดามารดา มงคล หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 294.344 ว327 2500LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram