Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2546 : กรุงเทพฯ)
Titleการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2546, 20-21 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช ห้องปรินซ์บอลรูม 3 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ คลองมหานาค กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคมนักประชากรไทย, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript iv, 266, a-d หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ประชากรสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2503-2563 / ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ -- ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการอยู่อาศัย : ศึกษากรณีผู้อยู่อาศัย ในโครงการเคหะชุมชนประเภทเช่าซื้อในส่วนภูมิภาคของการเคหะแห่งชาติ / อภิวัฒน์ บุญสาธร -- ผลของการเปลี่ยนแปลงการตายรายอายุ ต่อการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย / ปราโมทย์ ประสาทกุล, อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ -- การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับปัจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการตลาดที่มีต่อปัญหาอุบัติเหตุจราจร / ชาติเฉลิม สุรชัยชาญ -- ความรู้ที่ประชาชนต้องการเกี่ยวกับโรคเอดส์ / วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ -- การศึกษาความสมบูรณ์ การจดทะเบียนการตาย กรณีศึกษาโครงการกาญจนบุรี ปี 2544 / วราภรณ์ พลับพลาทอง -- การพัฒนาค่าบ่งชี้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาระดับอำเภอ / วรรณา ศรีวิริยานุภาพ -- ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ 4 จังหวัดของประเทศไทย / สุธรรม นันทมงคลชัย, ศิริกุล อิศรานุรักษ์, ดวงพร แก้วศิริ -- วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ / จิตตินี จันทรจนา, สุธรรม นันทมงคลชัย -- การพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการต้านโรคปวดเมื่อย ปวดกระดูก ปวดข้อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนหมู่ 4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / ศรีเมือง พลังฤทธิ์ และคนอื่นๆ -- ชีวิตหญิงบริการในบาร์ญี่ปุ่น / วาสนา ดุษฎี -- การมีส่วนร่วมของสามีในการวางแผนครอบครัวในโครงการกาญจนบุรี / วรชัย ทองไทย -- การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติต่อบริการ E-Bangking ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในประเทศไทย / พรพรรณ ประจักษ์เนตร -- ความรุนแรงทางเพศคืออย่างไร ในมุมมองจากวัยรุ่นไทย / รำไพ ศรีนวล -- เทคนิคในการทำงานสนามในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษาโครงการประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในประเทศไทย 2546 / กัลยา ซาพวง -- การส่งเสริมผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี : แนวทางการศึกษาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ / สุวิณี วิวัฒน์วานิช, กฤตยา อาชวนิจกุล, จิราพร เกศพิชญวัฒนา


ประชากรศาสตร์ ประชากรศึกษา ภาวะเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว แรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library304.6072 ก482 2546LIB USE ONLY
Political Science LibraryxxxCATALOGING
College of Public Health Sciences LibraryHB849 ก481ก 2546CHECK SHELVES
Population Information Centerด.8/ถ.7/ก/2546LIB USE ONLY
Population Information Centerด.8/ถ.7/ก/2546LIB USE ONLY
Population Information Centerด.8/ถ.7/ก/2546LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)304.6 ก481ก 2546CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionป 12 004947 2546LIB USE ONLY
Education Library304.6 ก27ก 2546CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram