Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผลการดำเนินการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (26 กุมภาพันธ์ 2545-26 กุมภาพันธ์ 2546)
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 114 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ด้านเศรษฐกิจ : ผลการเร่งรัดฟื้นฟูทำให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ; การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วน ; การดำเนินนโยบายการสร้างรายได้ ; การกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ; การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ; การสร้างรายได้จากภาคบริการและการท่องเที่ยว ; การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ; การพัฒนาด้านการพาณิชย์ ; การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ; การพัฒนาด้านแรงงาน -- ด้านสังคม : การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ; การปฏิรูปการศึกษา ; การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ; การแก้ปัญหายาเสพติด ; การพัฒนาด้านกีฬา ; การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ต้องขัง ; การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ ; การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ; การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- ด้านดารเมือง การปกครอง และการบริหาร : การปฏิรูปการเมือง ; การพัฒนาระบบราชการ ; การปฏิรูประบบงบประมาณ ; การกระจายอำนาจ ; การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ; การดำเนินนโยบายด้านความมั่นคง -- บรรยายพิเศษเรื่อง ผลงานของรัฐบาลตามนโยบายชุมชนเข้มแข็ง / วิษณุ เครืองาม


ทักษิณ ชินวัตร พ.ต.ท. 2492- การบริหารรัฐกิจ -- ไทย รัฐบาล -- ไทย คณะรัฐมนตรี -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 351.593 นร02ผ 2546LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 351.593 นร02ผ 2546CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram