Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระยะหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / หัวหน้าโครงการวิจัย, ศิริวรรณ ยืนยง ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, เกศอุไร เผด็จศึก, พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์. และ, รูปแบบการให้การสนับสนุนแก่ผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / หัวหน้าโครงการวิจัย, นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, อุสาห์ ศุภรพันธ์, เสาวคนธ์ วีระศิริ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545
Descript ก-ง, 149 หน้า ; 30 ซม.

CONTENT

โรคเอดส์ ; พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี ; ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ -- ระบบบริการของรัฐที่ผู้ดูแลเด็กได้รับการสนับสนุนในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี ; ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ; รูปแบบในการสนับสนุนผู้ดูแลเด็ก


โรคเอดส์ การติดเชื้อเอชไอวี สตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี เด็กที่ติดเชื้อเอชไอววี การดูแลหลังคลอด อนามัยแม่และเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)362.19697 ศ486ก 2545CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)362.19697 ศ486ก 2545CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request




Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram