Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 60 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

จังหวะและโอกาสทองในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา -- วิสัยทัศน์ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา -- องค์กรการออกใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหาร -- แนวทางการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและสิทธิประโยชน์ -- ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา -- การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา -- การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา -- การออกใบอนุญาตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ -- การผลิตและพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ -- การเชื่อมโยงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร -- กฏหมายและข้อบังคับ -- การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง


ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library371.12 ส677CHECK SHELVES
Education Library371.12 ส677CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.2011 ส677CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.2011 ส677CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram