Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Titleข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Imprint กรุงเทพฯ : ศาลฎีกาแผนกดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, 2544
Descript 72 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

วัตถุประสงค์และที่มาของการจัดตั้ง -- หลักการสำคัญตามรัฐธรรมนูญฯ ในการดำเนินคดีต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กระบวนการพิจารณาของศาลฯ -- ลักษณะพิเศษของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- เขตอำนาจศาล -- ผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิพากษา -- สถานที่ตั้ง -- แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินคดี ; แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ; แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินคดีกรณีกรรมการป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ราชการ ; ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ; ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลหรือบริเวณศาล และการเข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2544


ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 006435LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 710 ข281 2544CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram