Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorจอมขวัญ นาคฤทธิ์, 2517-
Titleแนวทางการพัฒนาโครงข่ายและที่ตั้งตลาดผักและผลไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่ผลิตในภาคใต้ของประเทศไทย / จอมขวัญ นาคฤทธิ์ = Development guidelines for the network and location of vegetable and fruit markets in accordance with the production area of southern Thailand / Jomkhwan Nakarit
Imprint 2543
Descript ก-ต, 250 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายและที่ตั้งตลาดผักและผลไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่ผลิตในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งกิจกรรมทางการเกษตร การเลือกที่ตั้งเพื่อลดค่าขนส่ง จุดอ่อนของผลผลิตทางการเกษตร การตลาดการเกษตรและการแบ่งระดับตลาดการเกษตร เพื่อนำมากำหนดกรอบความคิดในการศึกษา การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิตผักและผลไม้ และประเด็นที่เกี่ยวกับการตลาดผักและผลไม้ โดยประเด็นแรกคิกษาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของการผลิตพืชผักผลไม้ที่มีความสำคัญเชิงการค้าและรวมถึงศักยภาพและการกระจายของแหล่งผลิต ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการตลาดนั้นแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การตลาดระดับท้องถิ่น และการตลาดระดับภูมิภาค โดยศึกษาการไหลเวียนของผักผลไม้ระหว่างภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆ และภายในภูมิภาคเอง การวิเคราะห์ใชิวิธีการทาบซ้อน (Overlay) โดยมีปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิดขึ้นของโครงข่ายตลาด คือ การกระจายของแหล่งผลิต การไหลเวียนของผลผลิตเส้นทางการคมนาคม และการกระจายชุมชนศูนย์กลางด้านการค้าและบริการ ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ตลาดผักผลไม้ระดับภูมิภาคของภาคใต้ที่มีความสำคัญอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอหลังสวน อำเภอสุไหงโกลก ส่วนตลาดผักผลไม้ระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญอยู่ใน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองตรัง และอำเภอเมืองยะลา ขอบเขตการให้บริการของตลาดที่เกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาขายอยู่ในระยะ 50 กิโลเมตร แต่ถ้าคนกลางเป็นผู้ดำเนินการแล้วระยะทางการให้บริการของตลาดจะกว้างไกลขึ้น ในพื้นที่ผลิตที่อยู่นอกรัศมีบริการควรจัดตั้งตลาดชั่วคราวเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตให้เกษตรกรเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนแหล่งตลาดผักผลไม้ที่มีความสำคัญในระดับ ภูมิภาคควรได้รับการสนับสนุนด้านสิงอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับบทบาทของตลาดแต่ละแห่ง
This study aimed to search for development guidelines for the network and location of vegetable and fruit markets in accordance with the production area in 14 southern provinces. Theories and concepts of location of agricultural activities, economies of transport cost, weakness of agricultural product, agricultural marketing and the gradation of agricultural markets were investigated in order to set up the conceptual framework. The study covered 2 major areas, namely vegetable and fruit production, and vegetable and fruit marketing. The former area was investigated to observe changes in the commercial production of main vegetable and fruit as well as to find out about the potential and distribution of production areas. The latter area was divided into local marketing and regional marketing. The interregional and intra regional flows of vegetable and fruits were examined. Data were analyzed by overlaying findings about major factors of market network development. Those factors were the distribution of production areas, product flows, transportation routes and distribution of trade and service centers. The results of the analysis indicated that the significant regional vegetable and fruit markets are in the South were located in Had Yai District, the Muang District of Nakhon Si Thammarat, Lang Suan District and Su-ngai Kolok District. Additionally, the significant local vegetable and fruit markets were located in the Muang District of Surat Thani, Trang and Yala provinces. A market range was set within 50 kilometers for the product transportation operated by agriculturalists and beyond that distance by middlemen. เท production area beyond the market range, the periodic market should be organized rather than permanent one to provide the product collection place for agriculturalist to reduce their cost. For the significant regional vegetable and fruit market, it should be provided the suitable marketing facilities according to its function.


ตลาด -- สถานที่ตั้ง -- ไทย (ภาคใต้) สินค้าเกษตร ผลิตผลเกษตร -- การขนส่ง โครงข่ายและที่ตั้งตลาดผักและผลไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่ผลิต

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis430027CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram