Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม, 2515-
Titleการออกแบบและพัฒนาส่วนขยายของคอร์บาเพื่อรองรับการเรียกใช้บริการที่เท่าเทียมกัน / สมบูรณ์ แซ่ลิ่ม = A design and development of a CORBA extension to support invocation to equivalent services / Somboon Lim
Imprint 2543
Descript [13], 140 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

บริการหนึ่งๆ ในคอร์บาจะถูกใช้งานแทนที่อีกบริการหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อบริการนั้นจะต้องมีส่วนต่อประสานที่เป็นซับไทป์ของบริการที่ถูกแทนที่และหากผู้รับบริการระบุอินสแตนซ์ของบริการที่ต้องการใช้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อินสแตนซ์นั้นไม่พร้อมที่จะให้บริการก็จะไม่เกิดการแทนที่กันของบริการแต่อย่างใด การแทนที่ของบริการจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหากพิจารณาจากระดับความสามารถในการทำงานมากกว่าวิธีเรียกใช้บริการ งานวิจัยหนึ่งที่สนับสนุนแนวความคิดนี้คืองานวิจัยที่ใช้ตัวดำเนินการแปลง (Mapping operator) เพื่อรองรับการเรียกใช้บริการรุ่นใหม่โดยตัวดำเนินการแปลงจะดักคำร้องจากผู้รับบริการรุ่นเก่าอย่างโปร่งใส และปลอมตัวเป็นบริการรุ่นเก่าเสียเองโดยใช้ชื่อของส่วนต่อประสานและชื่อของอินสแตนซ์เหมือนกับบริการรุ่นเก่าที่ถูกยกเลิกไป ตัวดำเนินการแปลงจะเรียกใช้ฟังก์ชั่นการแปลง (Mapping function) เพื่อแปลงคำร้องขอใช้บริการให้สอดคล้องกับส่วนต่อประสานของบริการรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามหากเราต้องการขยายการแทนที่ของบริการไปยังบริการที่มีความสามารถเท่าเทียมกันแต่มิได้เป็นรุ่นของกันและกันแล้ว วิธีการปลอมตัวตัวดำเนินการแปลงให้มีชื่อของส่วนต่อประสานและชื่อของอินสแตนซ์เหมือนกับบริการที่จะถูกแทนที่นั้นจะไม่สามารถกระทำได้ทั้งนี้เนื่องจากบริการที่จะถูกทดแทนนั้นยังคงอยู่ในระบบมิได้ถูกยกเลิกการใช้งานไป วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนากลไกเพื่อขยายลักษณะการเรียกใช้บริการบนระบบคอร์บาให้รองรับการเรียกใช้งานบริการที่มีความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดว่าบริการเหล่านี้จะต้องเป็นรุ่นของกันและกันและไม่ว่าผู้รับบริการจะค้นหาบริการผ่านทางออร์บหรือบริการเทรดเดอร์ก็ตามกลไกที่พัฒนาขึ้นนี้จะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมพรีโพรเซสเซอร์สำหรับใช้กับโปรแกรมผู้รับบริการที่ค้นหาบริการผ่านทางออร์บหรืออยู่ในรูปส่วนเพิ่มเติมของบริการเทรดเดอร์ในกรณีที่โปรแกรมผู้รับบริการค้นหาบริการผ่านทางเทรดเดอร์ การแทนที่กันของบริการจะเกิดขึ้นในระดับอินสแตนซ์ โดยกลไกที่พัฒนาขึ้นจะ สามารถตรวจจับกรณีที่มีการเรียกใช้อินสแตนซ์ของบริการซึ่งไม่พร้อมจะทำงาน จากนั้นจะทำการส่งต่อคำร้องขอใช้บริการผ่านตัวดำเนินการแปลงที่กำหนดไว้ไปยังอินสแตนซ์ของอีกบริการหนึ่งที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน กลไกนี้จะทำงานได้โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันที่กำหนดไว้ในคลังจัดเก็บส่วนต่อประสานโดยผู้ให้บริการทดแทนจะเป็นผู้กำหนดขึ้น
Service in CORBA can substitute for another only if the former has an interface that is a subtype of the latter’s. Also, when a client requests for a specific service instance that is not available, substitutability will not take place. Service substitutability will be more flexible if consideration is placed upon functionality of services rather than syntax of calls. This idea is supported by a research work where a mapping operator is used to transparently intercept an oldversion request and use mapping functions to transform the request into a new-version call to a new service. The interception is by impersonation i.e. the mapping operator has the same interface and instance name as the withdrawn old service. Nevertheless, if we would like to extend substitutability to two equivalent services that are not versions of each other, such impersonation will not be applicable since the service to be substituted still exists within the system; it has not been withdrawn. This thesis aims to design and develop a mechanism to extend service invocation in CORBA by providing for substitutability between equivalent services. This extension does not require the services to have version relationship to be equivalent and will support both ways of service discovery (i.e. via CORBA ORB or trading service). The mechanism is in the form of a preprocessor for client programs that discover services via ORB and an enhancement to the trading service for client programs that look for services in the trader. The mechanism enforces instance-level substitutability in such a way that it will detect if a requested service instance is not available and will redirect the request to a predefined mapping operator that will in turn forwards the request to a particular equivalent service instance. To achieve this, equivalence relationship information, kept in an interface repository (IR) and provided by the service provider of the substituting service, is necessary.


คอร์บา (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์)

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram