Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรวมกฎหมายท้องถิ่น / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์
Imprint กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 591 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 -- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกาารกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543) -- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 -- พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2541) และกฎกระทรวงมหาดไทย (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2532) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533) และข้อแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาบัตรเสีย -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


กฎหมายท้องถิ่น -- ไทย การปกครองท้องถิ่น -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)342.593 รท155CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 รท155CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram