Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชาย กิตติคุณาภรณ์
Titleไม่เรียน MBA แต่เก่ง / [ชาย กิตติคุณาภรณ์]
Imprint นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2544?]
Descript 313 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

จะสร้างความร่ำรวยทำกันอย่างไร -- การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เพื่อการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ -- เทคนิคและวิธีการหาเงินมาทำธุรกิจ -- เทคนิคและวิธีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท -- เทคนิคและวิธีการในการขายหุ้นของบริษัทที่ตนเองถือครองอยู่ -- เทคนิคและวิธีการเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) -- เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงินของบริษัท -- เทคนิคและวิธีการกู้เงินธนาคาร -- เทคนิคและวิธีการในการปรับโครงสร้างหนี้ -- เทคนิคและวิธีการบริหารธุรกิจอย่างเป็นสากล -- ต้องรู้ให้ได้กับเรื่องของบัญชีและภาษีของบริษัท -- ธรรมะของคนเก่ง -- ภาคผนวก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท


การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658 ช523มCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658 ช523มCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram