Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา เรื่อง สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย (ครั้งที่ 1 : 2543 : กรุงเทพฯ)
Titleการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง สถานภาพผลงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย ประเด็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการสร้างมาตรฐานใหม่ของศีลธรรม (กลุ่ม C2) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาต สาขาสังคมวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

อำนาจกับความเป็นชุมชน : กรณีศึกษาพลวัตความขัดแย้งในการเข้าถึงพื้นที่ป่าในหมู่บ้านจังหวัดลำพูน / พฤกษฺ เถาถวิล -- พัฒนาการของสิ่งแวดล้อมนิยมในสังคมไทย / เนตรดาว แพทย์กุล -- สู่นิยามใหม่ของธรรมชาติ : การทำงานของความรู้ชาวบ้าน / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี -- การก่อรูปและการเปลี่ยนแปลงสำนึกเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนรวมในสังคมไทย / สิริพร สมบูรณ์บูรณะ


สังคมวิทยา ภาวะสังคม ศีลธรรมจรรยา

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library301.72 ก475ก C2LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram