Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจุฬาสัมพันธ์ฉบับพิเศษ 17 กันยายน 2544 [จุลสาร]
Imprint 2544
Descript 37 หน้า

CONTENT

"อนาคตของจุฬาฯจะเป็นอย่างไร" สรุปประเด็นความคิดเห็นของประชาคมจากการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2544 -- คำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มีผู้เสนอในการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 15-16 มีนาคม 2544 -- องค์การมหาชน : ทางเลือกสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย? / ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย, นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- เป้าหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รูปแบบการบริหาร -- การบริหารการเงิน/ทรัพย์สิน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา -- การออกนอกระบบราชการ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 004036LIB USE ONLY
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 004036LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram