Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรด สำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : รายงานการวิจัย / โดย นักวิจัยระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 4 กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 77 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ประวัติความเป็นมาของกระดาษ -- กระดาษจากใบสับปะรด -- นโยบายรัฐบาลด้านการขจัดปัญหาความยากจน -- กระบวนการพัฒนา "หนึ่งตำบล หนึ่งผลืตภัณฑ์" และการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา "หนึ่งตำบล หนึ่งผลืตภัณฑ์" -- ทฤษฎีการตลาด -- ข้อมูลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา -- กระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรด


กระดาษ ใบสับปะรด สับปะรด ประจวบคีรีขันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)676.2 ก494CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)676.2 ก494CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram