Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2543 (2543 : เชียงใหม่)
Titleการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ : เอกสารประกอบการประชุม ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ /ครั้งที่ 1/2543 วันที่ 28-29 มกราคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย โครงการเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ
Imprint เชียงใหม่ : โครงการเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ, 2543
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 30 ซม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม ไทย (ภาคเหนือ) -- วัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library303.4 ก475กLIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram