Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorญาณินี สังโยคะ, 2517-
Titleวิถีชีวิตแบบอเมริกัน "ยุคดนตรีแจ๊ส" จากนวนิยายของเอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ / ญาณินี สังโยคะ = "Jazz Age" through F. Scott Fitzgerald's novels / Yaninee Sangyoka
Imprint 2543
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66904
Descript [9], 143 แผ่น

SUMMARY

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์นวนิยายของเอฟ. สกอตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ จำนวน 5 เรื่อง พร้อมทั้งศึกษาชีวประวัติของผู้เขียน องค์ประกอบและเนื้อเรื่องใน นวนิยายของเขาที่สะท้อนภาพสังคมและวิถีชีวิตแบบอเมริกันใน “ยุคดนตรีแจ๊ส” (ค.ศ. 1920 - 1929) วรรณกรรมของฟิตซ์เจอรัลด์และสังคมอเมริกัน “ยุคดนตรีแจ๊ส” มีความสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะที่วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคม สังคมมีอิทธิพลต่อนักเขียนและวรรณกรรม รวมทั้งวรรณกรรมและนักเขียนมีอิทธิพลต่อสังคม จากการศึกษาวิเคราะห์พบ1ว่า ฟิตซ์เจอรัลด็ได้นำเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคมอเมริกันใน “ยุคดนตรีแจ๊ส” ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การที่ผู้คนหลงระเริงอยู่กับการดื่ม กิน เที่ยวอย่างสนุกสนาน ไม่ยึดมั่นในศีลธรรม ความประพฤติของหนุ่มสาวที่เปลี่ยนแปลงไป มาประสมประสานกับชีวประวัติของตนเอง ครอบครัว คนรู้จัก และจินตนาการ โดยใช้องค์ประกอบในการประพันธ์ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร และฉากที่สอดคล้องกลมกลืนกันตลอดทั้งเรื่อง เพื่อเสนอแก่นเรื่องและแนวคิดอันสะท้อนให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขของคนอเมริกันใน “ยุคดนตรีแจ๊ส” ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสังคมวัตถุนิยมที่ให้ความสำคัญกับเงินจนมองข้ามคุณค่าทางจิตใจ ไร้ศีลธรรม และไร้แก่นสาร คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเช่นนี้จะถูกกระแสสังคมล่อลวงให้หลงทางได้ง่าย ตังนั้นคนในสังคม "ยุคดนตรีแจ๊ส” จึงควรจะรู้จักและเช้าใจตนเองและเลือกทางเดินที่เหมาะสมสำหรับตนเอง
This thesis examines how F. Scott Fitzgerald’s novels reflect the images of American society and the American way of life in the 1920s or the "Jazz Age,” focusing on his biography as well as plots, themes, characters, and settings in his novels. It attempts to demonstrate that Fitzgerald's novels and American society in the “Jazz Age” are closely related in 3 ways: novels reflect society, society influences a writer and his work, and novels influence society. In this thesis, I argue that Fitzgerald incorporates incidents that occurred in the “Jazz Age” -- World War I, the progress of science, technology and industry, indulgence in drinking, eating, and going out for pleasure, ignorance of morality, and changes of youth's behavior -- as well as his biography, his family, and the lives of acquaintances into his literary works. His works are the products of his imagination and his sagacious employment of plots, themes, characters and settings. Fitzgerald’s novels reflect problems in American society in the “Jazz Age," which he sees as being caused by materialism. In his novels, Fitzgerald tries to convey that an emphasis on wealth and an ignorance of moral and spiritual values induced the Americans to lead an amoral and purposeless life. Fitzgerald also suggests that people in the "Jazz Age" attempt to find their own identity that was independent of society’s materialistic values.


ฟิตซ์เจอรัลด์ เอฟ. สกอตต์ ค.ศ. 1896-1940 -- การวิจารณ์และการตีความ นวนิยายอเมริกัน -- ประวัติและวิจารณ์ สหรัฐอเมริกา -- ภาวะสังคม -- ค.ศ. 1920-1929

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. วรรณคดีเปรียบเทีLIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. วรรณคดีเปรียบเทีCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram