Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี
Author จัดทำโดย สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการจัดทำแผนแม่บทและการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, [2540?]
Descript 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม

CONTENT

ล.1 ข้อมูลพื้นฐานของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ; ลักษณะทางนิเวศน์วิทยา ; สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ; การท่องเที่ยว นันทนาการ และสื่อความหมายธรรมชาติ ; องค์กรและการบริหาร ; การแบ่งเขตพื้นที่จัดการ -- ล.2 ข้อมูลการจัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติปานสีดา จังหวัดปราจีนบุรี ; แผน ; แผนการจัดการ ; แผนการดำเนินงาน -- ล.3 สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร


การอนุรักษ์ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย อุทยานแห่งชาติปางสีดา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.68 ผป939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผป939CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)363.68 ผป939CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram