Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิจัยและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
Author สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 344 หน้า ; 24 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย -- การเลือกหัวข้อปัญหาในการวิจัย -- สมมุติฐานและการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย -- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย -- การวิจัยเชิงพรรณนา -- การวิจัยเชิงทดลอง --พื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาผู้ใหญ่ -- การเขียนรายงานการวิจัย -- ความรู้เบื้องต้นในการวางแผน -- การวัดความต้องการเพื่อการวางแผนโครงการ -- การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ -- วิธีดำเนินการจัดโครงการเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่ -- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ -- องค์ประกอบสำคัญของการประเมินผลโครงการ -- การประเมินผลโครงการทางการศึกษาผู้ใหญ่ -- วิธีดำเนินการประเมินผลโครงการ -- แนวทางและข้อแนะนำสำหรับการประเมินผลโครงการ


วิจัย การศึกษาผู้ใหญ่ -- วิจัย การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การประเมิน การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- วิจัย การศึกษาผู้ใหญ่ -- การประเมิน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library001.42 ส47กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)374.072 ส876กCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram