Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิเคราะห์ปัยจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยในอำเภอปากเกร์ด จังหวัดนนทบุรี / ชวลิต สัยเจริญ = The analysis of factors influencing the expansion of housing projects in Pak Kret Nonthaburi Province
Author Chawalid Saicharoen
Imprint 2540
Descript ก-ด, 210 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สำคัญตลอดจนศึกษา พฤติกรรมการอยู่อาศัย พื้นที่ที่ทำการศึกษาถูกแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามตามโครงการที่คัดเลือกไว้ในแต่ละพื้นที่ จำนวนแบบสอบถามที่แจกมีทั้งหมด 350 ชุด โดยวิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ ( Accidental ) จากโครงการในพื้นที่ ในการวิจัยนี้ได้มีการตรวจสอบปัจจัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจโดยการสัมภาษณ์ผู้ทำงานในส่วนของผู้พัฒนาโครงการ จำนวน 6 โครงการ ผลของการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการขยายตัวโครงการที่อยู่อาศัยในอำเภอปากเกร็ด คือ 1. ลักษณะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีของอำเภอปากเกร็ด 2. การพัฒนาทางด้านสาธารณูป – สาธารณูปการ โดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา 3. ความสะดวกในการเดินทางติดต่อ ใน – นอกพื้นที่ ( กรุงเทพฯและจังหวัดข้างเคียง ) ด้วยเส้นทางการคมนาคมและโครงการทางด่วนต่าง ๆ 4. ความพึงพอใจในคุณภาพและราคาของที่อยู่อาศัยและสาธาณูปโภคของผู้ซื้อ 5. ความมั่นใจในศักยภาพการเจริญเติบโตทางสาธารณูปโภค – สาธาณูปโภคการในอนาคตของประชาชนที่เลือกมาอยู่อาศัยในพื้นที่ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัวไปทำงานในระยะทาง 10-30 กม. ใช้เวลา 30-90 นาที มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป อาชีพค้าขายส่วนตัว ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน ที่ตั้งสถานที่ ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ และปากเกร็ด ภูมิลำเนาเดิมส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯและต่างจังหวัด มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่คือ สภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เช่น การเพิ่มขึ้นของมลภาวะ ความพลุกพล่านและปัญหาการจราจร การเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด พื้นที่ดินบางส่วนไม่สามารถนำมาพัฒนาให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ปัญหาการจัดการและบริหารชุมชน ระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่เพียงพอ ปัญหาภาวะความตกต่ำของเศรษฐกิจโดยรวมได้ส่งผลให้มีบ้านว่างในตลาด ปัจจุบันผู้ประกอบการพยายามระบายสินค้าบ้านแม้ว่าจะไม่ได้กำไรก็ตามเพื่อลดภาระด้านเบี้ย บ้านว่างจะค่อยๆลดจำนวนลง อนาคตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเป็นที่คาดว่าจะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากในอำเภอปากเกร็ดอย่างแน่นอน เพราะว่าปัจจัยสำคัญ ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวที่อยู่อาศัยในพื้นที่ยัง คงมีอยู่ การที่จะพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในอำเภอปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพขึ้นและสามารถรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต ควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมแก่การขยายตัวที่อยู่อาศัยใน อนาคตและคุณภาพการอยู่อาศัยของประชาชนรวมทั้งนโยบายการใช้ที่ดินในปากเกร็ด
The purpose of this research is to analyse the factors which affect the expansion of housing projects in Pak Kret, Nonthaburi province and to analyse the relation among the essential factor. The research also examines the residential behavior. The study areas were devided into 5 zones, 350 samples randomly selected from some houses in the housing projects. In this research, it was found that some essential factors influencing the expansion of housing project in Pak Kret Nonthaburi province, the following: 1. Good natural surrounding in Pak Kret 2. Facilities development in Pak Kret 3. A convenient trip to Bangkok and nearby 4. Satisfaction in quality and pricing of house by home’s buyer 5. The confidence of future facility development From the study if residential behaviors, it was found that most of the residents are between 28 – 45 year old and well educated. Their average income is middle to hight. They owned cars drove to work about 10 – 30 kms. and spend at least 30-90 minutes every morning There were some problems about housing development in Pak Kret. Ther were the increase of population, traffic jam, slums, the problems of vacant land, unefficiency of community management and unsufficiency in transportation service. The economic crisis generated the housing vacancy rate. Many developers, although they will get less profits, tried to sale the housing in every way to decrease the interest burden. The vacant house should gradually be reduced in the future. When the economy is better. Pakkret housing development certainly would grow again due to the remaining advantageous factor. To develop the housing project in Pak Kret to be more livable , the mentioned problems should be seriously solved . Thus, the quility of life and the housing expansion in Pak Kret could be in coexistence.


ที่อยู่อาศัย -- นนทบุรี -- ปากเกร็ด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis at Stack401210LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram