Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาปัญหาการใช้บริการห้องสมุดกลาง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ / วนิดา จินตนานุรัตน์ = A study of problems of utilization of Thammasat University Central Library services by Thammasat University students
Author Wanida Jintananurut
Imprint 2523
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18081
Descript ก-ฐ, 162 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานบริการด้านต่างๆ ของห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ที่มีต่องานบริการด้านต่างๆ ของห้องสมุด วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่มาใช้บริการห้องสมุดกลาง ด้วยการใช้ตัวอย่างกลุ่มประชากรจำนวน 200 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารและการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาทุกชั้นปีส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ห้องสมุดมีความสำคัญต่อการศึกษาและการสอนมาก นักศึกษามาใช้ห้องสมุดด้วยตนเอง โดยมีภูมิหลังในการใช้ห้องสมุดจากการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ อัตราความถี่ในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามีมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง เวลาที่ชอบมาใช้ห้องสมุดมากที่สุดคือช่วงว่างระหว่างชั่วโมงเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้หนังสือภาษาไทยมากที่สุด ประเภทของหนังสือที่ชอบใช้มากคือหนังสือวิชาการและเครื่องมือที่ใช้ค้นหาหนังสือก็คือรายการบัตร บริการที่นิยมใช้มากที่สุด คือบริการยืม-คืนหนังสือส่วนปัญหาที่นักศึกษาพบมากที่สุด คือหนังสือเล่มที่ต้องการมักมีผู้อื่นยืมไปเสียก่อน สำหรับผลการวิเคราะห์ความพอใจสภาพการใช้ห้องสมุดด้านต่างๆ ปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักศึกษามีความพอใจปานกลางเกี่ยวกับด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ อาคารสถานที่และการจัด ครุภัณฑ์ หนังสือวัสดุการอ่านอื่นๆ เครื่องมือช่วยค้นหาวัสดุและบริการการอ่าน บุคลากร ระเบียบข้อบังคับ และการให้บริการ สำหรับข้อเสนอแนะนั้นนักศึกษาเสนอแนะให้ขยายเนื้อที่ห้องสมุดให้กว้างขวางออกไปเพิ่มจำนวนที่นั่งอ่านและที่นั่งอ่านเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งรักษาความสะอาดให้สม่ำเสมอ เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาไทย ปรับปรุงบริการการจองหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการโสตทัศนศึกษา และการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ข้อเสนอแนะ ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรนำผลการวิจัยในครั้งนี้ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขงานบริการและการจัดดำเนินงานของห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ และเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งการบริการทางวิชาการที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในที่สุด
This thesis aims at studying the Thammasat University Central Library in order to survey the undergraduate students problems in using the library services together with their opinions and suggestions. The research was done through 200 questionaires completed by undergraduate users of the library. Documents were consulted and some librarians were interviewed for more details. The results of the research can be summed up as that most students agree upon the important role of the library in the studying and teaching processes. They come to use the library out of their own accord and know how to use the services from the orientation given to first year students at the beginning of the academic year. They use the library more than once a week usually during free hours. Books in Thai and books on various academic subjects are preferable. Card catalogs are used as a tool for finding materials they need. Circulation is the library service they mainly use. As to their problems, the most serious one is that the needed items have always been checked out. The students are moderately satisfied with the following : library building, collection, management, equipment, tools, reader services, staff, regulations, and all the services. As for the recommendations, the students suggest the expansion of the building, the increase in numbers of tables, chairs, and carrels, the regular cleaning of the place, the enlargement of the collection of Thai books, the improvement of reserved books and reference services, audio-visual services and library promotion. Recommendations: The Central Library of Thammasat University should take the results of this study together with the students' opinions and recommendations to be guidelines in the consideration to improve library services and operations in order to meet the needs of the majority of the clients as well as to develop a library to attain a status of real academic service center for Thammasat University as a whole.


มหาวิทยาธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด มหาวิทยาธรรมศาสตร์ -- นักศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด การศึกษาการใช้ห้องสมุด ทรัพยากรห้องสมุด ห้องสมุดกับผู้อ่าน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. บรรณารักษศาสตร์LIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. บรรณารักษศาสตร์CHECK SHELVES
Arts Library : Thesisวพ. บรรณารักษศาสตร์CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram