Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาแนวโน้มของการประยุกต์ใช้แนวความคิดทางการตลาด ในธุรกิจโรงแรม / ศุภสิทธิ์ ศรีสอาดรักษ์ = A study on the tend of applying marketing concepts to hotel business
Author Supasith Srisa-Ardrukh
Imprint 2527
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28653
Descript ก-ฑ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเจริญรุดหน้ามากอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในห้ารายการที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย มาหลายปี การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้เป็นอันดับที่สามในปี พ.ศ. 2521 และในปี พ.ศ. 2523 กลับกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มากเป็นอันดับที่สองรองจากข้าว อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ดีถ้าหากอุตสาหกรรมโรงแรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีพอ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงระยะเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้ธุรกิจโรงแรมช่วงนั้นเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถทำกำไรอย่างดีมากธุรกิจหนึ่งของประเทศ จากแนวโน้มอันนี้ เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจที่จะลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ๆ หลายแห่งโดยอาศัยชื่อการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ ซึ่งก็มีโรงแรมใหม่หลายแห่งได้รับการลงทุน เราสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจโรงแรมในช่วง ปี พ.ศ. 2524 และเป็นที่คาดหมายกันว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลายประการในช่วงปี พ.ศ. 2525 อันมีผลเนื่องจากการเพิ่มของจำนวนห้องพักอย่างมากในธุรกิจโรงแรม การเพิ่มขยายจำนวนห้องพักอย่างมากมายของธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะในเขตกรุง เทพมหานคร ปรากฏว่ามีส่วนได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอยู่เป็นอันมากด้วยคาดคะเนว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในการก่อสร้างโรงแรมใหญ่ๆ หลายแห่งด้วยกัน
จากสาเหตุที่มีการก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ ประกอบกับมีการขยายและการปรับปรุงของโรงแรมหลาย แห่งในกรุงเทพๆ จึงทำให้เป็นที่คาดหมายกันว่า จำนวนห้องพักของโรงแรมในเขตกรุงเทพๆ จะมีมากเกินกว่าการเพิ่มของนักท่องเที่ยว จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเริ่มตระหนักเห็นถึงสภาวะธุรกิจโรงแรมที่จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากกว่ายิ่งขึ้นแต่ก่อนๆ ธุรกิจโรงแรมนอกจากจะต้องประสบกับปัญหาของการแข่งขัน ยังประสบกับปัญหาเรื่องอัตราภาษีโรงแรมที่สูงกว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าภาษีที่ดินและค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมมีอาทิเช่น การทำประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศยังมีไม่มาก ปัญหาเรื่องความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างมีน้อยไม่เพียงพอและเชื่องช้าจากข้อมูลและการสัมภาษณ์ธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ที่สำรวจในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2525 แสดงให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม กล่าวคือ ในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมมีการประยุกต์ใช้การตลาดในการดำเนินธุรกิจโรงแรมน้อยกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้แนวความคิดการตลาดในการดำเนินธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากว่าธุรกิจโรงแรมในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หลายประเภท และธุรกิจโรงแรมจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการต่างๆ ตอบสนองตรงกับความต้องการและรสนิยมของตลาดต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้การตลาดจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งการบริการของโรงแรมในอนาคตจะต้องตอบสนองให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของลูกค้า นอกจากนั้นปัญหาต่าง ของธุรกิจโรงแรงที่ไม่ได้รับการเหลียวแลสนใจในอดีตที่ผ่านมาควรจะนำมาทบทวนพิจารณาเสียใหม่ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ปัญหาที่ควรเร่งทบทวนพิจารณามีอาทิเช่น ปัญหาอัตราการเพิ่มจำนวนของกิจการโรงแรม อย่างไม่สมดุล, ปัญหาอัตราภาษีโรงแรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ, ปัญหาความปลอดภัย และปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว
As generally known, the tourist industry is a large and fast growing industry of Thailand because it is still likely to remain one of the country’s top five foreign exchange earners as it has been in for several years. Tourism ranked third in 1978 (BE. 2521) and it became the second highest revenue earner for the country after rice in 1980 (BE.2523) Hotel industry is an important tourist-related business because the tourist industry will not operate well unless the hotel industry operates well. Live or Six years ago, when the tourist industry grew at a rapid rate, the hotel business was one of the most profitable in the country. The trend prompted investors to seek promotional privileges for new hotel projects-a great number of which were granted. The hotel industry can see many changes in 1981 (BE. 2524) and it can be expected to see many more new developments in 1982 (BE. 2525) with the large increase in room capacity. The fastest increase in the number of rooms is in Bangkok, due mainly to heavy promotion by the government in the past two years. Expecting high growth in the tourist industry, the Board of Investment granted promotional privileges for construction of several new hotels. Motel room capacity is expected to grow out of proportion to the increase in the number of tourist arrivals, due to the construction of new .hotels, extensions and renovations work in Bangkok. This condition is making hoteliers recognize that hotel business will become much more competitive than before. Facing increasing competition, hotel business has been faced with high hotel tax, higher Operating Expense, Property tax and electricity costs. The other environment factors also affect hotel industry are Thailand's poor publicity abroad, local crime rate and slow and inefficient development of new tourist destinations in the provinces. From data and interviewing hotels in Bangkok area which were surveyed from March to April 1982 show the interesting points regarding their operation : (A) In the past, the hoteliers applied and implemented marketing in their operation less than present operation and there is the trend to apply and implement marketing concept in their future operation much more than their present operation. This may be because future business must come from new groups of people and hotels must cater to the needs and tastes of markets. This is the role of marketing which will play a prominent role in the hotel industry. Tomorrow's hotels and services will be based on what the quest wants and likes-not merely on what the hotelman thinks or decides the quest will want. (B) Some of the hotel business problems which have been ignored in the past may now be reviewed by both private and government sectors. Some chronic problems as unbalanced growth rate in hotel business, high hotel tax and operating cost, oversea publicity, local crime rate and the development of new tourist resorts or destination are likely to be given priority in the consideration.


โรงแรม การตลาดLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram