Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleข้อจำกัดการค้นหาข้อเท็จจริงของทนายจำเลยในคดีอาญา / ไมตรี วงศ์ขจรศิลป์ = Fact Finding of the Defense lawyer in Criminal Case
Author Maitri WongKajornsilp
Imprint 2535
Descript ก-ฉ, 149 แผ่น

SUMMARY

การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผลอาญา และถูกควบคุมตัวไว้เคยเราพนักงานของรัฐ สิทธิเบื้องต้นประการหนึ่งของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการต่อสู้กับข้อกล่าวหา ได้แก่ การมีทนายช่วยเหลือ ดำเนินคดี อันถือได้ว่าเป็นรูปแบบการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในทุกประเทศ และจากการศึกษาพบว่าทนายที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยนี้ ต้องรับภาระหน้าที่ ค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆ และช่วยเหลือรวบรวมพยานหลักฐานแทนผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยเนื่องจากผู้ต้องหาหรือ จำเลยในคดีอาญาส่วนใหญ่จะไม่มีความสามารถและโอกาสในการค้นหาข้อเท็จจริงในคดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือ เพื่อหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ด้วยตนเอง ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทนายจำเลยในการค้นหาข้อเท็จจริง โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของทนายให้เป็นองค์กรที่มี ส่วนร่วมในการค้นหาข้อเท็จจริงในฐานะเดียวกับหน้าที่ของรัฐ (quasi-judicial officer) กล่าวคือ ทนายจะมีบทบาทในการรักษาความยุติธรรมของสังคมเป็นหลักสำคัญ ในขณะเดียวกับที่ต้องปกป้องความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย การรักษาบทบาทหน้าที่ของทนายดังกล่าว จึงทำให้กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาต้องให้ทนายมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างๆ ก่อนการพิจารณาคดี ในขณะเดียวกับที่การค้นหาข้อเท็จจริงร่วมกันในระหว่างการพิจารณาคดี ทนายต้องเสนอ ข้อเท็จจริงที่พบต่อศาลด้วยความรับผิดชอบต่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปโดยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ทนายจะมีสิทธิในการให้ความ ช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงแค่การได้พบและปรึกษากับผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้น ทนายจะไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายให้มีบทบาทในการค้นหาข้อเท็จจริงใดๆ แทนผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อค้นหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือต่อสู้หักล้าพยานหลักฐานของโจทก์อย่างเต็มที่ อันเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะ ถูกศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษ โดยอาจมิใช่เป็นผู้กระทำความผิดที่แท้จริงตามที่โจทก์ฟ้อง แนวทางในการแก้ไข ข้อบกพร่องนี้จงควรมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยน่าจะนำแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการต่อสู้คดี โดยให้ทนายมีหน้าที่ตามกฎหมายในการค้นหาข้อเท็จจริงแทนผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเต็มที่ตั้งแต่ในสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาคดี
When the suspect or the accused is charged in criminal cases and is superintended by the competent official. Having a defense lawyer in defending the charge is the primary right of the accused. This is the protection for the alleged offender or the accused according to the law of criminal procedure in every country. This thesis finds that the defense lawyer must carried on his duties and obligations in finding all sorts of evidence on behalf of his client. This is so because most of the accused, by themself, have no chance or have not ability in finding the fact to prove their innocent or to dispute the prosecution witness. The law of criminal procedure of the United States of America, which accept the importance of the defense lawyer's role, emphasize the defense lawyer's duties and obligations in fact findings. As a quasi-judicial officer, he has the duties and obligations to the public as well as to his client, that is, an attorney is an instrument or agency to advance the ends of justice. For that purpose, the law of criminal proceedings of the United States of America imposes the defense lawyer's duty for rendering an assistance to social justice or finding fact from every evidence in the stage of pre-trial and the stage of trial. The defense lawyer must present the matter with public responsibility for the impartiality of the parties in adjudication by the court. The study of Thai criminal procedure law reveals that the defense lawyer only have the right to render an assistance to their clients by meeting and counseling. The law does not confirm the defense lawyers' role to prove their clients' innocent or to discuss the evidence of prosecution. In order to solve this problem, the Code of Criminal Procedure Law must be amended by adapting the concept which give the authority to defense lawyer in finding the fact from the stage of pre-trial until the stage of trial in criminal case.


การสืบสวนสอบสวน การซักพยาน

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 802 ม294ข 2535CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis at Stack350564CATALOGING

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram