Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย / นงลักษณ์ หุตะภิญโญ = A study on the operation of leasing business in Thailand
Author Nongluck Hutapinyo
Imprint 2529
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18384
Descript ก-ฑ, 146 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะ การจัดตั้ง การดำเนินงาน ปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย รวมถึงบทบาทของธุรกิจประเภทนี้ต่อสังคมส่วนรวมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจลิสซิ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป รวมทั้งต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นบทบาทที่สำคัญของธุรกิจลิสซิ่งที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากธุรกิจลิสซิ่งนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประชาชนทั่วไปทั้งที่มีขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2521 แล้วก็ตาม ธุรกิจลิสซิ่งที่ศึกษาการดำเนินงานในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทำการศึกษาค้นคว้าธุรกิจลิสซิ่งที่ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการเงินด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย กับผู้ต้องการสินค้าด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น ไม่รวมถึงการให้เช่าโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ธุรกิจลิสซิ่งเป็นธุรกิจที่ให้เช่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ โดยผู้เช่าเป็นผู้เลือกเครื่องจักรอุปกรณ์และผู้แทนจำหน่ายตามต้องการ เป็นการให้เช่าระยะยาวที่ผู้เช่ามุ่งการใช้ประโยชน์มากกว่าการเป็นเจ้าของ เมื่อหมดสัญญาอาจเลือกที่จะเช่าหรือซื้อทรัพย์สินนั้นเลยก็ได้ บริษัทลิสซิ่งจะเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตลอดสัญญาการเช่า โดยผู้เช่าจะผ่อนชำระเป็นงวดในรูปของค่าเช่า ซึ่งค่าเช่านี้จะคำนวณจากต้นทุนของทรัพย์สินและผลตอบแทนที่บริษัทลิสซึ่งจะได้รับ ธุรกิจลิสซิ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านการเงิน ในประเทศไทยมีฐานะเป็นบริษัทพาณิชย์ที่เพียงแต่จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ก็สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์โดยใช้ชื่อว่าลิสซิ่งเป็นจำนวนมาก แต่มีเพียง 3 บริษัทที่ดำเนินการให้เช่าแบบลิสซิ่งอย่างแท้จริงมิใช่เพียงแต่ในนาม ข้อตกลงระหว่างบริษัทลิสซิ่งและผู้เช่าจะถูกจัดทำเป็นสัญญาเช่า ส่วนใหญ่อายุสัญญาการเช่าจะอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปีและผู้เช่าต้องซื้อทรัพย์สินที่เช่านั้นเลยเมื่อหมดระยะเวลาเช่า ธุรกิจลิสซิ่งต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานหลายประการ
นอกจากผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมยังไม่รู้จักและเข้าใจถึงลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจลิชซิ่งซึ่งรวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ และยังมีค่านิยมต่อการเป็นเจ้าของ อีกทั้งเคยชินกับการเช่าซื้อแล้ว ยังขาดการสนใจและสนับสนุนจากภาครัฐบาลด้วยยังไม่มีนโยบายที่แน่ชัดและกฎหมายเฉพาะที่จะควบคุมและส่งเสริม ทั้งที่ธุรกิจลิสซิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ ทำให้ไม่คล่องตัวในการดำเนินงานโดยเฉพาะปัญหาการถูกจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน จึงจำเป็นต้องผลักภาษีให้แก่ผู้เช่าโดยคิดรวมไว้ในค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องชำระ เป็นผลให้ต้นทุนในการเช่าสูงขึ้นจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการแข่งขันกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความต้องการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่งและสนใจที่จะใช้บริการ แต่ภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำในปัจจุบันก็มีผลให้ธุรกิจลิสซิ่งขยายตัวในอัตราที่ลดลง เพราะต้องมีการพิจารณาผู้เช่าอย่างเข้มงวดขึ้น เนื่องจากผู้เช่าต้องประสบปัญหาในการดำเนินงาน ธุรกิจนี้จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นถ้ามีการบริการที่ดีทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและคิดผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงนัก ตลอดจนการที่ทางการมีนโยบายและกฎหมายที่แน่ชัดในอันที่จะควบคุมและส่งเสริมก็ช่วยให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ดำเนินธุรกิจนี้และผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุน
The study in this thesis concerns the leasing business in Thailand featuring the historical background, characteristics, establishment, operating problems and its role in the nation's economic development. It is aimed to serve as a guideline which is expected to be beneficial to all concerned and to show the importance of leasing business towards industrial development. Since the leasing business is relatively new in Thailand, even though it has been in existence in Thailand since 1978, it is still not fully understood by most people. This thesis is to study the operations of leasing companies that act as financial media between the producers or their sole agents and the users who need machinery and necessary equipment in order to run their business. Generally speaking, leasing is a kind of long-term contract to lease machinery and equipments. The lessee (hirer) is free to choose any machinery or equipments and the seller as he wish. The lessee's purpose is to lease for a long term period for use instead of being the owner. When the lease contract expires the parties have choices either to renew the lease or decide to make the purchase. The leasing company will invest and become the owner of that property throughout the period of contract. The agreed payment is normally made by installment in the form of rent. The rent is simply calculated from the cost of that property and the benefit from which leasing company will gain. The leasing business is the business of financially service. In Thailand, it is considered as a commercial activity and it is required to register with the “Commercial Registration Department” of the Ministry of Commerce. Many companies registered their names with the word “leasing” but in fact there are only 3 companies actually operate the leasing business. The agreement between leasing company and the lessee will be in the form of rental contract for 3 to 5 years. The lessee also has to purchase the property at the end of the contract. The operation of the leasing business in Thailand still encounter many problems because leasing is still not fully understood and exploited as a financial instrument. Most businessmen still believe in the ownership of property and hire-purchase is more familiar to them. One of the reasons for slow development of leasing in Thailand is undoubtedly the absence of laws and regulations permitting one to operate in such business with sufficient certitude. Another reason is the lack of favorable taxation on leasing in comparison both with bank loans as well as with hire-purchase. The impact of economic stagnation has badly effected the growth of leasing since the lessee is more carefully screened. This business will expand more if it can provide a good service to serve a customer satisfaction with a reasonable charge and also government should have a clear policy and law to control and support it, this will create a confidence for a one who runs this business and the others who want to invest too.


เช่าทรัพย์ เงินทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis1552LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram