Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมชาย เอกสุวรรณ
Titleการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่มีต่อการส่งออกของกลุ่มอาเชียน / สมชาย เอกสุวรรณ = Analysis of the effects of generalized system of preferences (GSP) on ASEAN's exports / Somchai Eksuwan
Imprint 2534
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47895
Descript [12], 540 แผ่น

SUMMARY

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานั้น มีจุดมุ่งหมายที่ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถส่งสินค้าออกแข่งขันกับสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนา และขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนาด้วย จากผลประโยชน์ที่คาดว่าประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับจากระบบสิทธิพิเศษฯ ทำให้ประเทศพัฒนาแล้วที่ให้สิทธิพิเศษฯ บางประเทศโน้มเอียงที่จะทำการต่อรองทางการค้าให้ลักษณะพหุภาคีเพื่อให้ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆ มิฉะนั้นจะทำการระงับการได้รับสิทธิพิเศษฯ ของประเทศที่จะได้รับจากประเทศพัฒนาแล้วนั้นๆ กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นประเทศกำลังพัฒนากลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายพหุภาคีของประเทศที่พัฒนาแล้ว อันเป็นผลจากระดับการพัฒนาประเทศที่อยู่ในระดับสูงและความสามารถในการส่งออกที่สูงขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดผลประโยชน์ที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับจากระบบสิทธิพิเศษฯว่ามีมากน้อยเพียงไร เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินนโยบายทางการค้าของรัฐ ภายใต้แรงกดดันจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่ให้สิทธิพิเศษฯ แก่กลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทำการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านั้น ผลจากการวิเคราะห์ที่ได้ ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับมีค่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ตลาดการนำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย กลุ่มประชาคมยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ควรที่จะดำเนินนโยบายในการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิพิเศษฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและชนิดของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ แก่ผู้ผลิตของตน รวมทั้งทำการปรับปรุงขบวนการผลิตของตนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการได้รับสิทธิพิเศษฯ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตอบโต้ทางการค้าจากปัญหา Anti-Dumping และ Anti-Subsidy และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้อุตสาหกรรมภายในของตนมีความเข็มแข็งด้วย เนื่องจากปัญหาการค้าในลักษณะ Intra. Trade. ของสินค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง ซึ่งเมื่อส่งสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษฯ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข Rule of Origin ของระบบสิทธิพิเศษฯ
The generalized system of preferences was designed to give developing countries more favourable access to the markets of developed countries and to increase their export earning. In the meantime, it will help the developing countries to promote their economic development and industrialization. After the GSP was set up, it became a useful instrument for the beneficiary countries : the preference margin was substantial and represented a real advantage over the tariff treatment which industrialized countries granted each other. So when preference giving countries face the economic slump, they tend to undertake the bilateral trade negotiation with those beneficiary countries. ASEAN are one group of developing countries that receive generalized preferences and also affected by the bilateral negotiation. They require the ASEAN member countries to open markets for they their exports and to protect their intellectual property; otherwise and unilateral retaliatory action is to be taken. The objective of the study is to measure the benefit of the GSP to the ASEAN in the principal import market EEC, Japan and USA, so as to assess the effect of the ASEAN member countries policies under the pressure of principal trade partners on their exports. The result of the analysis indicate the effect of the GSP on ASEAN. Exports at high level in every import markets. This means that if the ASEAN exports are suspended the GSP in these import markets, the damages will be at high level resulting from trade contraction. To maximize the benefits of the GSP, the ASEAN countries have to improve their GSP administration and the production process to correspond with the regulation of the GSP. This improvement will bring not only more benefits from GSP but also the solution of intra-industrial trade problem to ASEAN countries.


พิกัดอัตราศุลกากร

LOCATIONCALL#STATUS
Economics Library : Thesisวพ.ศศ.383LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram