Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
Titleหัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แพนกคดีเมือง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2457
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=cl52_0095
Descript ก-ญ, 234 หน้า

SUMMARY

เรื่องหัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แพนกคดีเมืองนี้ เดิมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทวีปัญญาเป็นตอน ๆ รวม 12 ตอน โดยทรงใช้หนังสือของนาย J.T. Lawrence เป็นหลักเขียนด้วยภาษาตรง ๆ ง่าย ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ว่าด้วยกฎหมายนานาประเทศทั่วไป ตอนที่ 2 ว่าด้วยเวลาปกติ ตอนที่ 3 ว่าด้วยในเวลาสงคราม


CONTENT

ตอนที่ 1 ว่าด้วยกฎหมายนานาประเทศทั่วไป : ว่าด้วยกฎหมายนานาประเทศคืออะไร ; ว่าด้วยผู้ซึ่งอยู่ในกฎหมายนานาประเทศ ; ว่าด้วยบ่อเกิดแห่งกฎหมายนานาประเทศ -- ตอนที่ 2 ว่าด้วยเวลาปรกติ : ;ว่าด้วยอิศรภาพ ; ว่าด้วยอาณาเขต ; ว่าด้วยอำนาจปกครอง ; ว่าด้วยเกียรติยศ ; ว่าด้วยทูตแลสัญญา -- ตอนที่ 3 ในเวลาสงคราม : ว่าด้วยสงคราม ; ว่าด้วยลักษณ์เปนศัตรู ; ว่าด้วยกฎสงครามซึ่งเกี่ยวด้วยบุคคลซึ่งเปนศัตรู ; ว่าด้วยกฎสงครามเกี่ยวด้วยสมบัติข้าศึกบนบก ; ว่าด้วยกฎสงครามเกี่ยวด้วยสมบัติข้าศึกในทะเล ; ว่าด้วยพลรบ เครื่องมือแลยุทธวิธี ; ว่าด้วยการพูดจากันในระหว่างผู้กระทำสงคราม แลการเลิกสงคราม -- ตอนที่ 4 กฎแลแบบธรรมเนียมว่าด้วยการเปนกลาง : ว่าด้วยความประพฤติของผู้กระทำสงครามกับผู้เปนกลาง ; ว่าด้วยความประพฤติของรัฐบาลผู้กระทำสงครามกับบุคคลเปนกลาง กล่าวด้วยการค้าขายธรรมดา ; ว่าด้วยความประพฤติของรัฐบาลผู้กระทำสงครามกับบุคคลเปนกลาง กล่าวด้วยการปิดสินค้า ; ว่าด้วยความประพฤติของรัฐบาลผู้กระทำสงครามกับบุคคลเปนกลาง กล่าวด้วยสินค้าต้องห้าม ; ว่าด้วยความประพฤติของรัฐบาลผู้กระทำสงครามกับบุคคลเปนกลาง กล่าวถึงการสงเคราะห์ผู้กระทำสงคราม -- ภาคผนวก : หนังสือสัญญากรุงเฮ๊ก ว่าด้วยอำนาจแลน่าที่ของประเทศ ซึ่งทรงอำนาจไว้เปนกลาง แลบุคคลที่เปนกลางในเวลามีสงครามทางบก ; หนังสือสัญญากรุงเฮ๊ก ว่าด้วยอำนาจแลน่าที่ของประเทศ ซึ่งทรงอำนาจไว้เปนกลาง แลบุคคลที่เปนกลางในเวลามีสงครามทางเรือ ; สัญญาเมืองเยนิวาว่าด้วยการบำบัดความทุกข์ของทหาร ที่ได้รับบาดแผลหรือเจ็บไปในกองทัพที่กระทำสงคราม ; หนังสือสัญญาในระหว่างประเทศสยามแลนานาประเทศ ว่าด้วยกฎแลแบบธรรมเนียมการสงครามทางบก;


กฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS