Authorกอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Titleอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น-ผนัง และกระเบื้องโมเสก / กอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม, 2524
Descript 30, [29] หน้า : แผนภูมิ

กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องโมเสก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47738 ก357อCHECK SHELVES