Authorกาญจนา แจ่มปรีชา
Titleวิถีทางการส่งออก เครื่องใช้ทำด้วยไม้ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / กาญจนา แจ่มปรีชา
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 5 หน้า : แผนภูมิ

เครื่องไม้ เครื่องมือเครื่องใช้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4768408 ก425วDISCARD