Titleปัญหาบางประการเกี่ยวกับไม้ และการประเมินการควบคุมการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร : รายงานผลการศึกษาวิจัย
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2521
Descript 24 หน้า : ภาพประกอบ

ซุง -- วิจัย ไม้แปรรูป -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47674 ศ57รDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47674 ศ57รDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47674 ศ57รCHECK SHELVES