Titleการตลาด การจำหน่าย และ การใช้ยาปราบศัตรูพืชในประเทศไทย / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2524
Descript 43 หน้า

SUBJECT

  1. ยากำจัดศัตรูพืช
  2. ยาฆ่าแมลง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766865 ศ854กCHECK SHELVES