Authorจันทนี จงนิตยกาล
Titleอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ / จันทนี จงนิตยกาล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2527
Descript 29, (11) แผ่น

ไม้ขีดไฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476625 จ246อ 2527CHECK SHELVES