Authorนารี รัตนวารินทร์ชัย
Titleวิถีทางการส่งออก อาหารทะเลกระป๋อง ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / นารี รัตนวารินทร์ชัย
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 18 หน้า : แผนภูมิ

อาหารกระป๋อง อาหารทะเล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476414942 น487วCHECK SHELVES