Authorสุพัตร สถิรวิสาลกิจ
Titleวิถีทางการส่งออก ทังสเตน ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / สุพัตร สถิรวิสาลกิจ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 26 หน้า : แผนภูมิ

ทังสเตน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.274649 ส831วDISCARD