Titleการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : สมาคม, 2521
Descript 289 หน้า : ภาพประกอบ

เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท สหกรณ์การเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.18593 ศ57กDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.18593 ศ57กCHECK SHELVES