Titleธุรกิจการเกษตร 9 / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
Descript 55 หน้า

เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ สุกร ไก่ อาหารสัตว์ ถัวเหลือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1760883 ศ854ธจCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1760883 ศ854ธจCHECK SHELVES