Titleการศึกษาความต้องการมะพร้าว / ฝ่ายวิจัยความต้องการผลิตผลเกษตรกรรม กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 38 หน้า : แผนภูมิ

มะพร้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17461 ศ854กDISCARD