Titleรายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกาแฟ / ฝ่ายทะเบียนธุรกิจการเกษตร ศูนย์สถิติการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2525-
Descript เล่ม

กาแฟ เขตเกษตรเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17373 ศ818ร 2525-26DISCARD