Titleการศึกษาความต้องการปอแก้ว / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2521
Descript 41 หน้า : ภาพประกอบ

ปอแก้ว -- วิจัย ปอแก้ว -- การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 338.17356 ก58กLIB USE ONLY