Titleต้นทุนการผลิตปอ ปีการเพาะปลูก 2523/24 / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2525
Descript 16 หน้า

ปอแก้ว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13353 ศ854ตทCHECK SHELVES