Titleรายงาน ลักษณะการจำแนกแจกจ่ายผลิตผลการเกษตรของเกษตรกร / ฝ่ายวิจัยรายได้ รายจ่ายและหนี้สินของเกษตรกร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526-
Descript เล่ม

ผลิตผลเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ศ854ร 2523/24CHECK SHELVES