Titleรายงานการศึกษาเรื่องการตลาดและราคาของผลิตผลทางเกษตร ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนของประเทศไทย พ.ศ. 2512 / กรมเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
Imprint พระนคร : กระทรวง, 2513
Descript 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

การตลาด เกษตรกรรม -- ภาวะเศรษฐกิจ -- รายงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รงCHECK SHELVES