Titleผลงานการใช้ประโยชน์แสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม, 2527
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่

พลังงานจากดวงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7923 ผ192CHECK SHELVES