Authorการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2523 - 2524 เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ 2524 : กรุงเทพฯ
Titleเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ; การประชุมใหญ่ประจำปี 2523 - 2524 ... ณ โรงแรมดุสิตธานี 27 - 28 พ.ย. 2524
Imprint กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2524
Descript 4 เล่ม : ภาพประกอบ

CONTENT

ล.1 - 3 บทความของวิทยากรจำนวน 51 บท -- ล.4 บทสรุป


พลังงาน -- รายงานการประชุม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.7916 ก487ทCHECK SHELVES
Energy Research Institute Library333.7916 ก487ทCHECK SHELVES