Titleแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออก / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2526-
Descript เล่ม แผนที่, แผนภูมิ ; 26 ซม.+ แผนที่ 4 แผ่น และจุลสารประกอบแผนที่ 3 แผ่น

CONTENT

ข้อความนำ -- สภาพทั่วไปทางกายภาพ -- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม -- สถานที่ท่องเที่ยว -- การอุตสาหกรรม -- การวางแผนการใช้ที่ดิน -- บรรณานุกรม


การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคตะวันออก) ดิน -- ไทย (ภาคตะวันออก) ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคตะวันออก) ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออก) เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคตะวันออก) ไทย (ภาคตะวันออก) -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย (ภาคตะวันออก) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)333.713 กษ0807ผอ 2526LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)333.713 กษ0807ผอ 2536LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)333.713 กษ0807ผอ 2536LIB USE ONLY