Titleการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เลี้ยงโคนมมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี / กองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2527
Descript 152 หน้า : ภาพประกอบ

นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รายได้ -- วิจัย โคนม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332.024637 ป17กCHECK SHELVES