Titleอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2528
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2528
Descript 320 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ประวัติ -- ตระกูลชุติมาและนิมมานเหมินท์ -- ข้อเขียนและบทสัมภาษณ์บางเรื่อง -- สำนักงานธนาคารชาติไทย -- กลยุทธในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทย / โดย กำจร สถิรกุล


พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ 2458-2528 ธนาคารแห่งประเทศไทย นามสกุล -- นิมมานเหมินท์ นามสกุล -- ชุติมา หนังสืออนุสรณ์งานศพ นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 อ234CHECK SHELVES