Titleวิวัฒนไชยานุสรณ์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint พระนคร : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2504
Descript 436 หน้า

CONTENT

พระประวัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย -- สดุดีพระเกียรติ -- การตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย -- การควบคุมการปริวรรตเงิน -- การควบคุมเครดิต การควบคุมธนาคารพานิชย์ -- เสถียรภาพแห่งค่าของเงินบาท -- ระบบเงินตรา


วิวัฒนไชย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 2442-2503 ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ธ152วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ธ152วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)332 ธ152วCHECK SHELVES