Titleผลการสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรเกษตรสภาพการทำงานและการศึกษา / ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
Descript เล่ม

แรงงานในเกษตรกรรม -- สถิติ เกษตรกร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.1193 ศ854ผ 2523-24CHECK SHELVES