Titleความต้องการแรงงานรอบที่ 1 - 4 มกราคม - ธันวาคม 2513 จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ / กองวิชาการและสถิติแรงงาน กรมแรงงาน
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2514]
Descript 67 หน้า

แรงงาน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331 ร72คDISCARD