Titleสรุป นโยบาย มาตรการ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สำคัญในรอบปี / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [25--]-
Descript เล่ม

CONTENT

การเงินและการธนาคาร -- การคลัง -- การค้า -- การส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน -- น้ำมันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้า


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ส 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ส 2527CHECK SHELVES