Titleฉลองครบรอบ 10 ปี 26 ธันวาคม 2512 / สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2512]
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ

ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ฉCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)330.9593 ศ57ฉCHECK SHELVES